TRAINIM ME ADMINISTRATËN PUBLIKE DHE RAJONALE Adrigov dhe ipa Adriatic kane zhvilluar ne ambientet e qendres kulturore arka diten e 3te te trainimeve me administraten publike dhe perfaqesuesve te ngo nbi mundesite e projekteve europiane per sa I perket kultures.Kryetari I keshilli te qarkut Shkoder Maxhid cungu shprehet se pjesmarrja e institucionit qe perfaqeson ne projektin adrigov eshte nje shans I mire zhvillimi per strategjitre rajonale ne aspektet me influence social-ekonomike.

Konsulenti Italian I cili realizon kete trainim marco marinuzzi shprehet se ky takim do te sherbeje per te njohur me shume mundesite qe ofrojne vendet e bashkimit e europian mbi zhvillimin rajonal. Rezultatet e pritshme te ketij trainimi eshte rritja e kapaciteteve te autoriteteveve vendore e rajonale mbi mundesite qe ofron be per peridhen 2014-2020 ne menyre afrimin e fondeve ne fushen e kultures duke inkurajuar efektivitetin e perdorimitte keytre fondeve dhe duke permiresuar aftesite e aplikuesve ne menyre qe te jene te gatshem per implemenitmin e projekteve te ardhshme.