25 C
Shkoder, AL

cb9c495b17bc28a44ffb50c55572ed63