Kuadri juridik është duke marrë parasysh mjaftueshëm situatën e viktimave të huaja të dhunës në familje, në lidhje me të drejtën e tyre për të qëndruar në Zvicër.

Ky është konkluzioni i arritur nga Këshilli Federal, në raportin e miratuar në mbledhjen e tij të 4 korrikut 2018, në përgjigje të postulatit Feri (15.3408). Megjithatë, raporti thekson se jo të gjitha vështirësitë e konstatuara janë zgjidhur plotësisht dhe prandaj propozon një sërë masash konkrete.

Ndarja e një bashkësie martesore dhe shpërbërja e një familjeje, mund të ketë pasoja për të drejtën e qëndrimit të partnerëve të huaj. Megjithatë, Ligji federal për të huajt (LEtr), lejon vazhdimin e qëndrimit në Zvicër, të viktimave të huaja të dhunës në familje, pa pasur nevojë të jetojnë me partnerin e tyre.

Në postulatin e saj të 5 majit 2015 (15,3408), “E drejta e qëndrimit për viktimat e dhunës në familje”, këshilltarja nacionale Yvonne Feri ka ngarkuar Këshillin Federal të përgatisë një raport mbi praktikën në fushën e të drejtës së banimit, të migrantëve të keqtrajtuar.

Sekretariati i shtetit për migrim (SEM), ka porositur një studim të jashtëm mbi këtë temë, në mënyrë që të fitohet një pasqyrë të praktikës për zbatimin e dispozitës për raste të vështira. Ky studim është bazë për raportin e Këshillit Federal.

Bilanci i përgjithshëm pozitiv
Në përgjithësi, shënimi i praktikës së të drejtës së qëndrimit të viktimave të huaja të dhunës në familje është pozitiv. Regjistrimi në ligjin e dispozitës së re në raste vështirësie (art. 50, parag. 1 neni. B LEtr) ka ndihmuar në përmirësimin e mbrojtjes së këtyre personave.

Në këtë mënyrë, në mes të viteve 2011 dhe 2015, SEM miratoi rreth 520 kërkesa për lejeqëndrim për rastet e keqtrajtimit, të paraqitura nga viktimat e dhunës në familje.

Kështu, dispozitat ligjore që aktualisht rregullojnë rastet e ashpërsisë, marrin në konsideratë mjaftueshëm situatën e atyre që janë të prekur.