Viti në vazhdim ka qenë shumë i mbarë për sektorin e energjisë elektrike. Dhe jo vetëm për prodhuesit.

Por këta të fundit arritën rezultatet më të mira, duke qenë se, sipas statistikave zyrtare të INSTAT-it, prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në periudhën janar-shtator pothuajse u katërfishua,

duke arritur vlerën 1.63 miliardë kilovatorë, nga 418 milionë kilovatorë energji të prodhuar në tremujorin e tretë të vitit 2017.

Në totalin e energjisë elektrike të prodhuar, hidrocentralet publike kontribuan në masën 80%, ndërsa hidrocentralet private dhe koncensionare realizuan 20% të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.

Më hollësisht, HEC-et në pronësi të shtetit kanë prodhuaë 1.3 miliardë energji elektrike, nga 300 milionë kilovatorë të prodhuara në tremujorin e tretë të vitit 2017, duke shënuan kështu një rritje të prodhimit me rreth 4.4 herë.

Ndërsa hidrocentralet private dhe koncensionare prodhuan 326 milionë kilovatorë energji elektrike, nga 118 milionë kilovatorë të prodhuara në të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke shënuan një rritje të prodhimit të energjisë elektrike me rreth 2.7 herë.

Tregtia

Rritja e prodhimit të energjisë elektrike në tremujorin e tretë të vitit 2018 ka ndikuar në uljen e importeve bruto të energjisë elektrike (energji në marrje) me rreth 2.9 herë dhe rritjen e eksporteve bruto të energjisë elektrike (energji në dhënie) me rreth 69.7 herë,

krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Importi bruto i energjisë elektrike (energji në marrje) në tremujorin e tretë të vitit 2018, rezultoi me ulje, duke arritur vlerën 470 milionë kilovatorë, nga 1.35 miliardë kilovatorë në tremujorin e tretë të vitit 2017.

Eksporti bruto i energjisë elektrike (energji në dhënie) në tremujorin e tretë të vitit 2018 rezultoi me rritje, duke arritur vlerën 287 milionë kilovatorë, nga vetëm 4 milionë kilovatorë në tremujorin e tretë të vitit 2017.

Humbjet

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2018, humbjet në rrjet kanë arritur vlerën 360 milionë kilovatorë, nga 386 milionë kilovatorë që ishin në tremujorin e tretë të vitit 2017, duke shënuar kështu një rënie me 6.8%.

Ndikim në këtë rënie ka patur ulja e humbjeve në shpërndarje, e cila përbën 87.5% të humbjeve gjithsej në rrjet.

Humbjet në shpërndarje janë ulur me 9.8%, ku impaktin më të madh e ka dhënë ulja e humbjeve teknike në shpërndarje me 19.9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Konsumi

Përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët në tremujorin e tretë të vitit 2018 u rrit me 5.8%, duke arritur vlerën 1 miliard e 453 milionë kilovatorë, ndërkohë që një vit më parë në të njejtën periudhë ishte në nivelin e 1 miliard e 373 milionë kilovatorëve.

Ndikimin më të madh në rritjen e përdorimit të energjisë elektrike nga konsumatorët e kanë dhënë konsumatorët jofamiljarë, të cilët kontribuan me +5.3 pikë përqindje, përkundrejt kontributit prej +0.5 pikë përqindje të energjisë së konsumuar nga konsumatorët familjarë.