Eshtë organizuar në Bashkinë M.Madhe takimi I perbashket I perfaqësuesve te pushtetit vendore, ku jane perfshire kryepleqt e te gjitha fshatrave , administratoret e njesive administrative , dhe perfaqësues të instucioneve të ndryshme ne terkitorin e Bashkisë M.Madhe.

Qellimi dhe objektivi i perbashket e I te gjithëve ka qëne lufta per minimizimin drejte shifres zero te kultivimit të bimnve narkotike ne territorin e M.Madhe. Fillimisht në fjalen e tij kryetari I Bashkisë Tonin Marinaj ka vlerësuar…

Nderkohë duke qënë I pranishjem në këtë takim mbase per herë të parë pas emërimit ne krye te policise së Qarkut Shkoder ,

drejtori I policise Vehbi Bushati, ka shpallur objektivin e policies së qarkut Shkoder, per ta hequr këte qark , cka do thotë edhe M.madhe nga harta e kultivuesve të bimëve narkotike