Ne Shkoder mblidhet komisioni parlamentar i sherbimeve sociale. Do te diskutohet mbi projektligjin e arsimit profesional.

Te pranishem deputet qe jane pjese e komisionit parlamentar. Kjo mbledhje e komisionit behet me iniciativen e OSBE. Marrin pjese edhe grupet e interesit si shkolla profesionale, formimi profesional dhe shoqeria civile.