Prokuroria prane gjykates se shkalles se pare Tirane pas referimit te drejtorise vendore te policise Tirane ka regjistruar procedimin penal nr 7179 /2018 per vepren penale te pastrimit te produkteve te veprës penale ose aktivitetit kriminal.

Prokuroria prane gjykates se shkalles se pare Tirane pas referimit te drejtorise vendore te policise Tirane ka regjistruar procedimin penal nr 7179 /2018 per vepren penale te pastrimit te produkteve te veprës penale ose aktivitetit kriminal sipas nenit 287 te K.Penal.

Ne kuader te ketij procedimi dhe te urgjences ,eshte vendosur sekuestro mbi shumen 1.200.000 euro ne nje banke te nivelit te dyte per llogarine e shtetasit A.H.

Nga aktet paraprake ne diapozicion te prokurorise transaksionet bankare ne lidhje me kete shume jane justifikuar me ane te kontratave te dyshimta qe nuk perputhen me te dhenat e shoqerise aksionet e te ciles jane shitur ne shumen 1.200.000 euro. Deri ne kete faze te hetimeve ka dyshime te arsyeshme se shuma e sekuestruar do te p

erdorej ne aktivitet kriminal te personave te dyshuar dhe personave te trete.