“Pjesa më e madhe e kërkesave për informacion në Bashkinë Shkodër kanë të bëjnë me aktin e marrjes se tokes ne pronesi”.

Pergjejgesi I zyres se integruar me nje ndalese ne bashkine Shkoder Gjergj Kurti ben te ditur se ne 3 muajt e fundit jane paraqitur 400 kerkesa te tilla nga te cilat 300 prej tyre iu eshte dhene pergjigje. Por nderkohe shume prej qytetareve I drejtohen zyres me nje ndalese edhe per sherbimet qe ajo nuk mbulon. Sherbimi nepermjet zyres se integruar me nje ndalese aktulisht ofrohet ne bashkine Shkoder dhe njesite administrative Dajc dhe Velipoje. Nderkohe pergjegjesi Kurti kerkon sidomos nga banoret e njesive administrative qe tiu drejtohen zyrave ne njesite e tyre pasi I njejti sherbim ofrohet ne tre zyrat perkatese.