Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KLP) përmes një deklarate ka sqaruar funksionin dhe pozicionin e tij, pas numrit të lartë të ankesave të qytetarëve në lidhje me vendimet gjyqësore të dhëna ndaj tyre.

Ky komision sqaron se nuk ka për kompetencë ligjore të trajtojë çështjen gjyqësore në themel, pra, nuk do të kryejë funksionet e gjykatës të lartë.

Por të gjitha provat dhe faktet, që qytetarët do të bashkëngjisin me Formularin e Denoncimit, merren ne konsiderate gjatë procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve apo prokurorëve dhe në dhënien e vendimit vetëm për këta subjekte.