Bashkia Shkoder vijon me organizimin e aktiviteteve ndërgjegjësuesenë mbrojtje të të drejtave të fëmijëve. Aktivitetet ndërgjegjësuese kanë startuar që me Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve në Situatë Rruge 12 Prill dhe kanë vijuar me aktivitetet në kuadër të Javës e Familjes me15 Maj, me 1 qershori Ditës Ndërkombëtare e Fëmijëve dhe me12 Qershori, Ditës Ndërkombëtare Kundër Punës së Fëmiljëve, me synim informimin,

promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Fëmijët kanë të drejtën për tu arsimuar, të drejtën për kujdes shëndetësorë, të drejtën për të jetuar në familje dhe të drejtën për të mos u shfrytëzuar për punë.

Në kuadër të këtyre ditëve të dedikuara për zbatimit të drejtave të fëmijëve përveç shërbimeve dhe aktiviteteve ndërgjegjegjësuese janë publikuar dhe shpërndarë fletëpalosje dhe postera me mesazhe ndërgjegjësuese për qytetarët, fëmijët, të rinjtë dhe institucionet publike e private.