KULT – 25.11.2016

http://www.youtube.com/watch?v=nHIfvRLAFvw

KULT – SHPRESA GARUCI – 22.12.2017

http://www.youtube.com/watch?v=WMFGwcmmkgM

KULT – LORENC RADOVANI

http://www.youtube.com/watch?v=6bNrVka4t_8

KULT – RIAD BASHI, EUGJEN MARKU

http://www.youtube.com/watch?v=R4rFS0rH6W8

KULT – DRANDE XHAJ

http://www.youtube.com/watch?v=d0txlSPiRZQ

KULT – SYTKI BRAHIMI

http://www.youtube.com/watch?v=Gv45qi2XCEo

KULT – RITA DERVISHI

http://www.youtube.com/watch?v=cUWACrhurzY

BOTA