TË FTUAR NË STUDIO, PËRFAQËSUES TE BASHKISË DHE OJF-ve