Takimi me komunitetin e njesese administrative Velipoja ka qene tryeza e e trete dhe e fundit e prezantimit te projektit “Veprimtari lokale per mbrojtjen ekologjike dhe zhvillimin e qendrueshem te burimeve natyrore” e organizuar nga Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodres.

Ne fjalen e saj specialistja e mjedisit Diana bejko vuri ne dukje vlerat natyrore te pellgut ujembledhes te liqenit shkodres si dhe demet ekologjike qe I jane shkaktar biodiversitetit ne vendin tone Ne kete forum I pranishem ishte edhe nenkryetari I Bashkise Shkoder Arben Gjuraj I cili perpara banoreve te velipojes vuri ne dukje benefitet e popullsise locale per zhvillimin e eko turizmit si dhhe nevojne e hartimit ten je plane per permiresimin e situates. Nepermjet ketij takimi synohej pjesmarrja e publikut ne procesin e planifikimit te veprimtarive per mbrojtjen e biodiversitetit dhe sherbimit te nevojshem te ekosistemeve per te siguruar trashegimine natyrore te Liqenit te Shkodres.Nderkohe ekosistemi i Liqenit te Shkodres eshte nje pelllg ujor qe mbledh nje siperfaqe te madhe ujrash ndaj kerkoj nga shoqatat te luajne rolin e rregullatorit.