Konfederata e sindikatave te shqiperise ne bashkepunim me qendren e trajnimit dhe studimeve sindikale te Shqiperise organizon seminarin “Barazia gjinore ne vendimarrje”