Fluksi i emigranteve ka përfshire edhe proçesin e legalizimeve ne vend. Jo për nga vizitoret por nga aplikimet e shumta dhe procedurat, te cilat si pasoje e kthimit te emigranteve ne vend, kane mbushur zyrat e Aluiznit ne te gjithë Shqipërinë. Për këtë arsye, aluizni,  ka vendosur prioritetet për emigrantet, ne mënyre qe te kryhen procedurat e nevojshme për dosjet e legalizimit për shtetasit shqiptare qe jetojnë dhe punojnë jashtë vendit për shkak te periudhës se shkurtër qe ato qëndrojnë ne Shqipëri.

Sipas drejtorit te Përgjithshëm te Aluiznit, ne lidhje me këtë proces duhet te jene bashkëpunues edhe vete aplikuesit ne plotësimin e te gjithë dokumentacionit te nevojshëm ne mënyre qe dosja te jete e plotësuar konform me te gjitha rregullat e kërkuara nga ligji.