QKSHP DHE FONDACIONI “ABC MBËSHTETJE PËR SHKOLLËN “3DHJETORI”. Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike, Shkodër organizoi ne ambientet e Hotel colosseo takimin permbylles ne kuader te projektit me titull:“Mbështetja e integruar për fëmijët PAK në shkollën Speciale “3 Dhjetori”.

Drejtuesi I sherbimeve psikologjike shprehet se Ky projekt I mbajtur u mbeshtet maksimalisht nga Fondacioni ABC. Përfitueste ketij projekti mjaft te vlefshem per femijet me aftesi ndryshe ishte Shkolla Speciale “3 Dhjetori” .Gjate kesaj kohe mesues dhe prinder jane pjese e trajnimeve nga specialiste te cilet kane dhene orientimet e ndryshme dhe menyren e sjelljes me femijet e kesaj kategorie.