Ja pikat e rendit te dites qe diskutohen gjate dites se sotme ne mbledhjen e Keshillit te Bashkise Shkoder

 

1. Projekt –vendim: “Për miratimin e ndihmës ekonomike, paaftësisë dhe shtesës së Kempit për invalidët e punës për muajin Mars 2016“.

2. Projekt- vendim: Për një shtesë dhe plotësim në VKB nr. 1, datë 22.1.2016 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër“.(rishqyrtim i taksës së ndikimit në infrastrukturë)

3. Projekt- vendim: Për miratimin e Statutit të shoqërisë “Ujsjellës-Kanalizime

4. Projekt vendim: “Per miratimin e linjave të rregullta ndërqytetase të transportit të udhëtarëve për linjat: Shkodër – Dajç – Shkodër, Shkodër-Postribë -Shkodër dhe Shkodër-Shalë-Shkodër.