Ne kete fillim viti dega vendore e zyres se punes M.Madhe po kryene nje volum pune ne sherbim ndaje komunitetit.

Rregjistrimi i qytetareve te papune , nxitja e punesimit ne biznese juridike e fizike, pprojektet e kurseve te kualifikimit ne prefosione te ndryshme sivjete do te jete dhe synimi kryesore i zyres vendore M.Madhe. Per vitin 2016 nga 1436 kerkesa per pune jane punesuar vetem 243 qytetare. Nje ifnormacion me te zgjeruar per kerkesat dhe nxitjen e punesimit drejtori i zyres vendore te punes Rasim Dema ka dhene nje informacion te detajuar .