Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Shkodër

 
1- Projekti- vendim “Për miratimin e buxhetit tranzitor të Bashkisë Shkodër për vitin 2015 si bashkim i buxheteve të ish njësive qe shkrihen”

2- Projekti- vendim “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë Shkodër për vitin 2015

3- Projekti- vendim ” Për miratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve në varësi ,
 nivelin e pagave dhe 
shpërblimeve të  punonjësve e të personave të zgjedhur ose emëruarpër periudhën deri ne fund te vitit 2015″

4- Projekti- vendim”Për miratimin e ndihmës ekonomike ,
paaft
ësisë dhe shtesës së Kempit për invalidët e punës për Bashkinë Shkodër për muajin Gusht 2015″ 

Sekretari i Këshillit 

Suel Hadri