SCHULTZ: BASHKËPUNIMI RAJONAL ËSHTË SHUMË I RËNDËSISHËM