Qeveria 141 milionë lekë për mbrojtjen nga përmbytjet

Në mbledhjen e sotme qeveria ka miratuar një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2016 për Ministrinë e Bujqësisë, zhvillimit rural dhe administrimit të ujërave, për disa ndërhyrje emergjente për infrastrukturën e mbrojtjes nga përmbytjet. “Në buxhetin e vitit 2016, miratuar për Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, në programin buxhetor 04240 “Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes”, shtohet fondi i investimeve prej 141 840 000 (njëqind e dyzet e një milionë e tetëqind e dyzet mijë) lekësh, për ndërhyrje emergjente në infrastrukturën e mbrojtjes nga përmbytjet për objektet”. Fondi do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit.