Arrestimi i zyrtareve te Lezhes ne kuader te operacionit policor “Ranishtja 4” ka qene lajmi kryesor i te githa mediave .Star Plus Tv ne edicionin qendror te lajmeve ka relizuar lidhje te drejteperdrejte me korrespondentin e Lezhes,Martin Marku ku jane mesuar detaje per arrestimet qe kane perfshire kryesisht Bashkine e Lezhes. Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë mbi bazën e materialit kallëzues të dërguar nga Prokuroria e Përgjithshme me shkresën nr.800/1, datë 26.07.2017, kallëzim i paraqitur pranë këtij institucioni më datë 05.09.2017 ka regjistruar procedimin penal nr.605, viti 2017 për veprën penale të “Falsifikimit të dokumentave”, parashikuar nga neni 186 i K.Penal. Më pas me vendimin e datës 16.02.2018 është bërë regjistrimi edhe për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës “, parashikuar nga neni 248 i K.Penal.

Gjithashtu kjo prokurori ka regjistruar edhe procedimin penal nr. 671 në datë 15.09.2017, i cili ka filluar po mbi bazë të denoncimeve të shtetasve të ndryshëm për sipërfaqe toke të përfituar në vendin e quajtur Rana e Hedhun.

Të dy këto procedime janë bashkuar në një procedim të vetëm me numër 605 të vitit 2017.

Procedimi penal është regjistruar mbi bazën e kallëzimit penal të bërë nga shtetas të ndryshëm për tjetërsim prone në zonën bregdetare të Lezhës, Mali i Shëngjinit dhe Mali i Rencit, te vendi i quajtur Rana e Hedhun.

Për këto prona prokuroria ka vendosur sekuestro preventive.

Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë urdhëroi zbatimin e vendimit penal nr. 86, datë 15.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për:

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin Fran Frrokaj-kryetar i Bashkisë Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim dhe “Falsifikim të dokumentave” (ekzekutuar).

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin Enver Hafizi-nënkryetar i Bashkisë Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim dhe “Falsifikim të dokumenteve” (ekzekutuar).

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 të K.Proc.Penale, për të dyshuarën Gjelina Bacaj-përgjegjëse e seksionit të kadastrës pranë Bashkisë Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim dhe “Falsifikim të dokumenteve” (ekzekutuar).

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 të K.Proc.Penale, për të dyshuarën J.M.-ish-specialiste pranë sektorit të kadastrës në Bashkinë Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim dhe “Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin Ardenis Haxhia-jurist pranë Bashkisë Lezhë-“Falsifikim të dokumenteve” (ekzekutuar).

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin Gjok Ndoka-Kryetar i Këshillit të Qarkut Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim dhe “Falsifikim të dokumenteve” (ekzekutuar).

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin Dilaver Neli-specialist pranë Këshillit të Qarkut Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim dhe “Falsifikim të dokumenteve” (ekzekutuar).

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin E.L.-ish-Sekretar pranë ish-Komunës Shëngjin, Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim dhe “Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin A.D.-ish-regjistrues pranë ZVRrP.P Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin E.J.-ish-jurist pranë Z.V.Rr.P.P Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin Enkelejd Zefi-inxhinier ndërtimi pranë ZVRrPP Lezhë, hartograf-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim (ekzekutuar).

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin B.C.-jurist pranë ZVRR.P.P.Lezhë-“Shpërdorim detyre” në bashkëpunim.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin M.Gj.-topografe-“Falsifikim të dokumentave”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin F.F.-“Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin N.F.-“Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin Gj.(V.) F.-“Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin M.F.-“Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin L.F.-“Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin V.Gj.-“Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin Pjetër Gjoni-“Falsifikim të dokumenteve” (ekzekutuar).

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin Z.Gj.-“Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin R.M.-“Falsifikim të dokumenteve”.

Caktimin si masë sigurimi personal “Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 të K.Proc.Penale, për të dyshuarin L.P.-punonjës topograf (pensionist që nga viti 2007)-“Falsifikim të dokumenteve”.

-Shtetasve Gjelina Bacaj, J.M., M.Gj., L.P.dhe F.F.t’u bëhet i ditur detyrimi për mos u larguar nga banesat e tyre.

Në fazën e hetimeve paraprake Gjykata e Shkallës së Parë Lezhë me vendimin nr.304, datë 25.11.2017, ka vendosur:

Pranimin e kërkesës

Vendosjen e sekuestros preventive mbi pasuritë e paluajtshme:

Pasuria me nr. 938/4 zona kadastrale 2568, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 10 me sipërfaqe totale 210.306 m2 si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

Pasuria me nr. 959/1 zona kadastrale 2568, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 10 me sipërfaqe 7382 m 2. si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

Pasuria me nr. 552/2 zona kadastrale 2569, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 216 me sipërfaqe 16107 m 2, si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

Pasuria me nr. 821/19 zona kadastrale 2568, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 42 me sipërfaqe 25296 m 2, si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

Pasuria me nr. 921/18 zona kadastrale 2568, e regjistruar në kartelën e pasurisë volumi 6, faqe 131 me sipërfaqe 25146 m 2, si dhe transaksionet që janë bërë më pas mbi këtë pasuri.

Gjykata e Shkallës së Parë Lezhë me vendimin nr.53, datë 16.11.2017 ka pranuar kërkesën e Prokurorisë Lezhë dhe ka vendosur masën e sekuestros preventime për një sipërfaqe toke prej 13 730 m2, pronë e regjistruar në pronësi të shtetasit Zef Ndue Gjini, regjistrim i cili është bërë në bazë të aktit të marrjes së tokës në pronësi nr.5594, lëshuar në datë 06.09.2003 Mali i Shëngjinit.