Perqendrimi i shume instuticioneve shteterore qe jane te shtrira ne segmentin rrugor nga qendra e qytetit koplik deri ne rrotondon e rruges dedaj ka angazhuar sektorin e sherbimit kumunal prane bashkise m.madhe per pastrimin e mjedisit koplik ne dy anet e trotuareve.

pastrimi i mbetjeve urbane dhe i lendeve iinerte ne njesite ad,miniastrative dhe oeriferine e qyteti koplik vazhdon te jete nje problem ne m.madhe.