Bashkia e Shkodres ka publikuar ne faqen zyrtare te saj, rregulloren per shfrytezimin e hapesirave publike.

Ne materialin e publikuar, percaktohen rregullat, kushtet e procedurat per perdorimin, shfrytezimin dhe menaxhimin e hapesires publike. Objekt i kesaj regullore jane te gjitha hapesirat publike ne pronesi te Bashkise Shkoder.Ne rregulloren e BAshkise Shkoder, citohet se Hapesira publike eshte prone e perbashket, qe i perket komunitetit ku jetojme, dhe te gjithe ne jemi te barabarte kundrejt perdorimit te saj. Eshte e ndaluar zenia e hapesires publike ne menyre te perkohshme edhe perhershme, me cfaredo lloj objekti, mbi ose nen te, pa lejen apo autorizimin e bashkise apo autoritetit pergjegjes per mirembajtjen dhe menaxhimin e tyre. a) Lejet e shfytezimit te hapesirave publike jepen per nje periudhe jo me te vogel se 6 muaj dhe jo me te madhe se 1 vit, dhe kane te drejte rinovimi. b) Lejet e shfrytezimit te hapesirave publike jepen me Vendim te Kryetarit te Bashkise. Nderkohe qe nje vemendje e vecante i eshte kushtuar zonave historike te qytetit te Shkodres, duke percaktuar rregulla te qarta per bizneset. Cdo sipas rregullores se bashkise duhet te pershtatet ne cdo rrethane gjeometrike dhe tipologjie te kontekstit urban, ne menyre qe te limitoje shfrytezimin e improvizuar, te pamenduar mire te hapesires publike. Bashkia ka sjelle konceptin DEHO te hapesirave publike nje model europian, kryesisht austriak dhe italiane si koncept me dimensione dhe materiale uniforme. kjo strukture vendoset ne kontekstin urban duke respektuar normat e pozicionimit dhe te dimensionimit, duke respektuar standartet e kerkuara nga pushteti vendor per levizjen ne hapesirat publike, por nje rendesi te vecante i jepet dhe aspektit vizual te struktures respektive si dhe vendosjes se saj korrekte ne kontekstin urban.