Punimet e rikonstruksionit të rrugës “Freskaj” në qytetin e Shkodrës, por ecin sipas parashikimeve. Investimi me vlerë 2.9 milion lekë nga të ardhurat e Bashkisë Shkodër, mundëson përmirësimin e sherbimeve dhe ofrimin e sherbimeve të reja.

Projekti i rikonstruksionit parashikon rrjetin e kanalizimeve të ujrave të bardha- KUB, rrjetin e kanalizimeve të ujrave të zeza- KUZ, trotuare, shtresat asfaltike dhe sinjalistikën horizontale dhe vertikale.

Përfundimi i rikonstruksionit i sherben jo vetëm banorëve në këtë rrugë por edhe besimtarëve që drejtohen në objektin e kultit në krye të saj.