Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër në zbatim të Urdhërit nr. 1574, datë 29.10.2018 të Kryeregjistruesit, ka vijuar punen për regjistrimin e lejeve të legalizimit.

Sot publikojmë listen emërore.