Këshilli I Qarkut te Shkodrës, ka miratuar propozimin e Bashkise se Shkodrës, qe ky qytet te ketë edhe linjën e rregullt rrethqytetase te transportit te udhëtareve nga qyteti I Shkodrës ne njesine administrative te Dajçit. Kjo linje do te kete 8 orare nisjeje nga qyteti I Shkodrës dhe anasjelltas duke garantuar ne ketë mënyre edhe qarkullimin e rregullt te qytetare, nderkohe qe per zbatimin e ketij vendimi eshte ngarkuar sektori I sherbimeve ne këshillin e Qarkut te Shkodrës dhe Basdhkia e Shkodrës e cila ka propozuar edhe një linje te tille e cila do ti vije ne sherbim banoreve te njesise administrative te Dajcit.

Ne ralacionin e paraqitur, te cilen Star Plus e disponon, behet me dije se bazuar edhe ne ligjin për orgaznimin dhe funksionimin e organeve te qeverisjes vendore, per transportet rrugore, transporti rrethqytetares I duhetareve, si shërbim I rregullt kryehet nga sdhoqerite ose nga personat fizike ne perputhje me dispozitat e ketij ligji, Brenda afatit te përcaktuar ne license, ne te cilën janë te përfshire autobuset urbane, por edhe autoveturat 8+1, te cilët mund te lëvizin per nevoja te popullsise nga qendra e qytetit ne zonat perreth. I gjithe dokumentacioni I kerkuar per nje linje te tille, tashme eshte I plote nga Bashkia e Shkodres, dhe pritet vetëm miratimi I prefekti te Shkodres, qe te nisin edhe procedurat per lejimin e shoqerive te transportit per te kryer nje sherbim te tille, I cili nga ana e bashkise se Shkodres shihet si nje shërbim I munguar ndaj ketyre banoreve tashme te Bashkise se Shkodres, pas ndarjes territorial te vendit. Sipas burimeve prane Bashkise se Shkodres, behet me dije se linja te tilla pritet te perdoren edhe per njesite e tjera administrive pjese e Bashkise se Shkodres