Dy jane proceset kryesore qe punojesit e agjensise lokale te sigurimeve shoqerore po merren kto dite aktualisht vazhdon zbatimi i ligjit te ri per llogaritjen e pernsionit me erdhjen e kontributeve te reja

ku dhe perfitimet e pnesionistece qe do te jene me shume se kufiri i detyruare per 35 vjete pune. Pagesa e kontributeve dulke perfshire dhe sigurimet shendetesore per vitin 2016 vlera eshte 33.700 leke nderkohe qe procesi i dy muajve te fundit nga dega e agjensise se sigurimeve eshte rritja e kerkesave nga familjet qe kerkojne konpensimin e energhise eleketrike. Pasi vendimet e qeverise shqipetare miratuarse fundi kane perfshire konpensimin e energjise elektrike dhe banoreve te fshatit kure jane vetem dy pensioniste ne familje.