Në seancën plenare të ditës së sotme Kuvendi do të shqyrtojë në parim projektligjin “Për buxhetin e vitit 2021”.

Ndërkaq pjesë e rendit të ditës do të jetë edhe shqyritimi i projektvendimit “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të punonjësve me kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.

Po ashtu në rend dite do të jetë projektvendimi “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të punonjësve me kohë jo të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.