Paketa fiskale dhe ndryshimet e propozuara per vitin 2017 kane qene teme e nje séance consultative me publikun.

Pjese e ketij takimi ishin perfaqesues te njesive administrative , keshilltare te bashkise si dhe operator te biznesit ne Shkoder. Kryetarja e bashkise tha se taksat vendore nuk kane patur ndryshime evidente pervecese kerkohet qe ne njesite administrative te kete nje unifikim te tarifave. Reagim ka patur nga keshilltaret e bashkise sa I takon zenies se hapsirave publike nga biznesi si dhe shtesa per mirembajtjen e kanalizimeve te ujrave te bardha e cila do shoqerohet me faturen e ujit te pijshem abonenteve familjar Teksa zbritje te tarifave jane konstatuar ne culture, konkretisht per te drejtat e shitjes te se drejtes televizive ku tarifa ehste pergjysmuar si dhe bileta per shfaqjet e drames e cila shkon ne cmimin 300 leke nga 500 qe ishte deri me tani.