Gjykata e Apelit Shkodër sot me date 08.06.2017 ka marre ne shqyrtim çeshtjen penale ne ngarkim te pandehurin Martin Zefi i akuzuar per vrasjen me paramendim (neni 78/1 K.penal )i cili ka qelluar per vdekje me thike punonjësin e OSHEE-se shtetasin,Zamir Osman Velaj banues ne fshatin Muriqan, Njesi administrative Ana e Malit.

Ngjarja Zamir Velaj ne zbatim te urdherit te punes ka shkuar se bashku me kolegun e tij tek pallatet ne oblike per te lidhur nje kontrate te re me nje abonent te quajtur Feti Pasi kane mbaruar pune ne boksin kolektiv jane larguar, aty afer kane takuar shtetasin Martin Zefi banore i ketij pallati icili i ka ngritur pretendimin se pse ja kishin prere energjine elektrike duke i ofenduar punonjesit e OSHEE. Punonjesit jane larguar ne drejtim te rruges kryesore te URA, ku aty ka mberritut shtetasi Martin Zefi ku ka nxjerr thiken dhe ka qelluar viktimen Zamir Velaj i cili ka gjetur vdekjen ne spital. Gjykata e Shkalles se Pare Shkoder me vendimin nr 273 (1321) datë 28.03.2017 ka vendosur: 1.Deklarimin fajtor te te pandehurit Martin Zef Zefi per kryerjen e vepres penale “Vrasje me paramendim”, parashikuar nga neni 78/1 te Kodit Penal dhe ne baze te kesaj dispozite denimin e tij me 24 (njezet e e kater) vite burgim. 2. Ne aplikim te nenit 406 te K.Pr.Penale te pandehurit Martin Zef Zefi i ulet 1/3 e mases se denimit duke u denuar perfundirnisht me 16 (gjashtembedhjete) vite burgim. 3. Vuajtja e denimit fillon me daten 12.08.2016 kur eshte bere arrestimi ne flagrance. 4Shpenzimet proceduriale ne hetimet paraprake ne masen 28.000 (njezete e tet mije0leke dhe ato gjyqesore t’i ngarkohen te pandehurit. Gjykata e Apelit Shkoder me vendimin nr. 387, date 08.06.2017 Vendosi: Lënien në fuqi të vendimit nr. 273 (1321) datë 28.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. KANCELARE GRETA LALOSHI Dërguar nga Mesenxheri