Mengjesin e se martes eshte mbledhur Keshilli Bashkiak Shkoder kun je nder pikat me kryesore qe do te diskutohet ne rend dite eshte miratimi i pr/vendimit per buxhetin e vitit 2018 dhe planin buxhetor afatmesem 2018-2020 te Bashkise Shkoder.

Pikat qe do te diskutohen ne rend dite jane:

1.Pr/vendim per miratimin e planit lokal te menaxhimit te integruar te mbetjeve te ngurta urbane

2.Pr/vendim per disa ndryshime dhe plotesime ne VKB nr 1 date 22.01.2016 per taksat dhe tarifat vendore ne Bashkine Shkoder, te pandryshuar

3.Pr/vendim per buxhetin e vitit 2018 dhe planin buxhetor afatmesem 2018-2020 te Bashkise Shkoder

4.Pr/vendim per miratimin e kalendarit te pergatitjes se projekt programit buxhetor afatmesem 2019-2021 dhe buxhetit vjetor 2019 5.Akordim titiuj vendore nderi