Qendra Komunitare “Për Familjen” nr. 4, është një tjetër model i përmirësimit të ofrimit të shërbimeve sociale në territor.

Pranë kësaj qendre ofrohen shërbime informimi, këshillimi, orientimi, shërbim psiko-social, këshillim juridik. Janë kryer 35 regjistrime të femijëve rome dhe egjiptian në shkollat e qytetit të Shkodres , ku 20 prej tyre kanë nisur klasën e parë .

Gjithashtu, është kryer paisja me uniform , canta ,mjete shkollore dhe libra . Ndërkohë po nisen projekti për të hapur një klasë analfabetizmi , regjistrimi civil i vendbanimit të komunitetit rom në Shkodër , regjistrimi i femijëve në Shqiperi pasi kane lind jashte shtetit duke ju referuarm Zyres se Punës .