Në Zonën e Krujës, ka filluar proceduara per revokimin e 4 lejeve minerare

1. Leja minerare Nr.926/1, date 09.03.2003 për mineral gur gëlqeror, në objektin “Krastë e Ziltës”, Krujë, zotëruar nga subjekti “Latomia Tirana” sh.p.k për arsye se nuk është zhvilluar aktiviteti minerar në zonën për të cilën është dhënë leja minerare në fjalë.

2. Leja minerare Nr.708, datë 08.07.2003, për mineral gur gëlqeror në objektin “Pengile”, Krujë, zotëruar nga subjekti “Karaj” sh.p.k

3. Leja minerare Nr.666/1, datë 19.03.2012, për mineral gur gëlqeror në objektin “Makaresh”, Krujë, zotëruar nga subjeki “Makaresh” sh.p.k

4. Leja minerare Nr.899, datë 08.08.2005, për mineral gur gëlqeror në objektin “Krastë”, Krujë, zotëruar nga subjeki “Babasi -2” sh.p.k

Ky proces do të vazhdojë për revokimin e të gjitha lejeve minerare që ndodhen në zonën “Krastë-Verjon” në zbatim të VKM Nr.468, datë 26.07.2018 “Për shpalljen e peisazhit natyror të Mbrojtur Krastë –Verjon” dhe Urdherit të Përbashkët Nr.322, datë 13.09.2018

“Për ngritjet e grupit të punës për kontrollin mbi zbatimin e kërkesave të Lejeve të Mjedisit dhe të Lejeve Minerare.